KOCAMANLAR AYAKKABI
Telefonla Sipariş 0(388) 213 6969
E-Bülten Aydınlatma Metni

KOCAMANLAR AYAKKABI LTD. ŞTİ. PAZARLAMA AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kocamanlar Ayakkabı limited şirketi(“Kocamanlar Ayakkabı” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://kocamanlarayakkabi.com.tr/sayfa/kisisel-verileri-koruma-kanunu ‘ndan ulaşabilirsiniz.

(A)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Kocamanlar Ayakkabı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ile Kocamanlar Ayakkabı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, müşterilere daha iyi hizmet vermek, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak için müşteri anketleri yapılması/yaptırılması ve size geri bildirim yapılması amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

(B)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Kocamanlar Ayakkabı tarafından bu bilgilendirmenin (A) başlığı altındaki amaçlar doğrultusunda yurt içine ve yurt dışına aşağıdaki koşullarda aktarılabilecektir.

1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Mahkeme, İcra Müdürlükleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili Kamu Kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

2.Üçüncü Kişilerle Kişisel Veri Aktarımı

İşlenen kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz ve anlaşmalı olduğumuz 3. Kişiler tarafından yürütülmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, Şirketimizle ilgili tüm kampanya, yenilik ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bildirimin müşterilerimize iletilmesi, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerinin yürütülmesi için teknik destek alınması amacıyla iş ilişkisi kurulan 3. şahıslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında ajans, reklam şirketleri ve yurt içi ve yurt dışındaki 3. kişilerle ve diğer ilgili iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

(C)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Bu süreç kapsamında, kişisel verileriniz; fiziki ortamda mağazalarımızdan, kiosklardan, çağrı merkezimizden internet ortamında internet sitemiz ve mobil ortamda uygulamalarımız, etkinlik faaliyetleri kapsamında kurulan etkinlik/tanıtım standları kanallarıyla, açık rızanızın elde edilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartları ve ilkeleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

(D)KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://kocamanlarayakkabi.com.tr/sayfa/kisisel-verileri-koruma-kanunu adresinden ulaşabileceğiniz KOCAMANLAR AYAKKABI TEKSTİL BEYAZ EŞYA MADENCİLİK LTD ŞTİ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et
MERHABA!